Zapisy na III edycję

Serdecznie zapraszamy do zapisów do III edycji studiów podyplomowych w ramach projektu „Standardy działania III sektora – executive education dla kadr NGO”.

Rekrutacja trwa do 09 września 2013 r.

Obecna edycja skierowana jest do 20 osób z kadr zarządzających organizacji trzeciego sektora z całej Polski, z wykształceniem wyższym, zainteresowanych dostosowaniem do potrzeb i wdrożeniem wypracowanego w ramach Projektu standardu działania NGO.

Kilka refleksji na temat działań coachingowych w ramach studiów „Zarządzanie w NGO”

Celem działań coachingowych jest wspólne(przez Słuchacza studiów i coacha) rozpoznanie deficytów i problemów o charakterze organizacyjno-zarządczym w konkretnej organizacji pozarządowej oraz wypracowanie optymalnych środków zaradczych usprawniających funkcjonowanie danej NGO. Działania coachingowe mają charakter uzupełniający w stosunku do zajęć realizowanych w ramach części szkoleniowej studiów podyplomowych.

Wyniki rekrutacji

W dniu 31 stycznia 2013 r. Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby, które zostały zakwalifikowane poinformowano drogą mailową, na adresy wskazane w dokumentacji. Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 t., Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883, zakładającej obowiązek ochrony danych osobowych uczestników postępowania rekrutacyjnego na studia, nie istnieje możliwość umieszczenia protokołu z wyboru uczestników projektu na stronie www.

Zakończono pierwszy etap rekrutacji na II edycje studiów

W dniu 18 stycznia upłyną termin składania dokumentów aplikacyjnych do Projektu. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zakończono 22 stycznia 2013 roku. Do kandydatów, którzy w terminie złożyli poprawne i kompletne dokumenty wysłano droga mailową elektroniczną wersję formularza uzupełniającego. Dane zawarte w wysłanym formularzu umożliwią ostateczne wyłonienie uczestników projektu.

Ryszyła kolejna rekrutacja na studia - II edycja

W dniu 29 października 2012 roku, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji ogłasza nabór na II edycję studiów podyplomowych: „Standardy działania III sektora – executive education dla kadr NGO”, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Rekrutacja na drugą edycję studiów podyplomowych będzie trwała do 18 stycznia 2013 r..

Wyniki rekrutacji

W dniu 20 września 2012 r. Komisja Rekrutacyjna wyłoniła kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Osoby, które zostały zakwalifikowane poinformowano drogą mailową, na adresy wskazane w dokumentacji. Na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 t., Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883, zakładającej obowiązek ochrony danych osobowych uczestników postępowania rekrutacyjnego na studia, nie istnieje możliwość umieszczenia protokołu z wyboru uczestników projektu na stronie www.

Zakończono pierwszy etap rekrutacji

 

W dniu 7 września upłyną termin składania dokumentów aplikacyjnych do Projektu.

Posiedzenie komisji rekrutacyjnej zakończono 11 września 2012 roku. W tym dniu wysłano również do ponad stu kandydatów elektroniczną wersję formularza uzupełniającego. Dane zawarte w wysłanym formularzu umożliwią ostateczne wyłonienie uczestników projektu.

Informacja - wydruki

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 4 aa ustawy o KRS od 1 stycznia 2012 roku pobrane samodzielnie wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą dokumentów papierowych wydawanych przez Centralną Informację.

Strony